logó

nánás pro cultura nonprofit kft

Szervezet bemutatása

A 2011 októberében a Hajdúnánási Holding Zrt. által alapított Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (továbbiakban NPC Kft.), az addig önállóan működő Kéky Lajos Városi Művelődési Központot, a Hajdúnánási Televíziót, a Hajdúnánási Újságot és a Hajdúnánási Tourinform Irodát fogja össze.

Az NPC Kft az éves szakmai munkáját az Alapító Okirat, valamint a Hajdúnánás Városi Önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodás és az elfogadott éves munkaterv alapján végzi. A működés törvényi kereteit a CXL/1997 sz. közművelődési törvény és Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 26/2010 (XII.15.) sz Önkormányzati rendelete valamint Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 523/2011 (XII.16) sz. határozata alapján elfogadott Hajdúnánás Közművelődési Koncepciója és arról szóló Intézkedési terve adja.

Az NPC Kft. által végzett közművelődési feladatok:

Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek biztosításának érdekében:

-A mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, bemutatók, konzultációk, fórumok szervezése.

-A mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő praktikus bemutatók, akciók, tanfolyamok szervezése.

 

A gyermekek, fiatalok és a felnőtt lakosság művészeti értékeinek ápolása, a város hagyományainak feltárása, megismerése és megismertetetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gyarapítása érdekében:

  • Hajdúnánás és a régió kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele a helyi tudás, lokálpatriotizmus erősítése érdekében, helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése és segítése, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók szervezése.
  • A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése és őrzése, közismertté tétele.

 

Az egyetemes, a nemzeti és a helyi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek gondozása érdekében:

-Színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek szervezése.

-Hagyományőrző közösségek működtetése, tevékenységének segítése, fesztiválok, találkozók rendezése.

-A helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális, országos nagyrendezvények szervezése.

 

Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása céljából:

-Amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, kézműves tevékenységek szervezése.

-A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához zene-, táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, kiállítások rendezése.

-A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele.

-Ismeret- és készségfejlesztéshez gyűjtőkörök szervezése.

 

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése céljából:

-Hajdúnánás különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása.

-Helyi együttműködésekhez, szolidáris szándékokhoz, a közművelődési intézmény, közösségi színtér igénybevételéhez közösségenként ingyenes lehetőség biztosítása.

-A közösségi kezdeményezésekhez téri, tárgyi feltételek biztosítása, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása, pályázati lehetőségekről információk nyújtása.

 

A kultúrák közötti kapcsolatok építésének és fenntartásának segítése érdekében:

-Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel.

 

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása:

-Az NPC Kft. működtetésében lévő közművelődési intézményben (Kéky Lajos Városi Művelődési Központ), valamint a közösségi színterekben (Pinceklub, Kendereskert) a polgárok tájékozódásához, művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez, rekreációjához infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő, animáló szakember biztosítása.

 

Az NPC Kft. segíti és támogatja:

-a rendelkezésére álló kulturális eszközök felhasználásával a kulturális turizmus fejlesztését, az idegenforgalom élénkítését,

-Hajdúnánás szellemi, épített és környezeti értékeinek a kultúra eszközeivel történő ápolását, gondozását,

-Hajdúnánás szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását,

-az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,

-a felnőtt lakosság, a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,

-a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét.

 

Az NPC Kft. a helyi nyilvánosság biztosítása, Hajdúnánás város lakosságának minél szélesebb körű tájékoztatása, a lokálpatriotizmus erősítése, valamint a helyi értékek felkutatása, bemutatása és megőrzése érdekében két helyi médiumot működtet:

 

A Hajdúnánási Televíziót, amely a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság engedélye alapján lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást végez, tevékenységét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 66. § (1) b.) pontjában meghatározott, lineáris közösségi médiaszolgáltatást nyújtó műsorszolgáltatóként folytatja, azaz meghatározott földrajzi területen élők tájékoztatása, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki. Közösség: Hajdúnánás és a Hajdúnánási járás lakossága. A közösségnek szóló műsorszámok aránya 100%. Elsődleges célja a 2010. évi CLXXXV. törvény 83. §-t figyelembe véve a közösségi kohéziót és integrációt elősegítve, az alapelvek maradéktalan betartásával Hajdúnánás város lakosságának tájékoztatása a helyi és környékbeli társadalmi-, gazdasági-, kulturális- és sport életének történéseiről. A műsorszolgáltatás elsősorban a Hajdúnánáson élő lakosságot érintő helyi és környékbeli események, tények, közhasznú ismeretek, művészeti alkotások, a helyi társadalom széleskörű megismerését, bemutatását szolgálja. Teljes műsorideje heti 168 óra, ebből mind a képújság, mind a mozgóképes műsorok esetében a közszolgálati hírek, információs műsorok aránya meghaladja a teljes műsoridő 2/3-át.

 

A Hajdúnánási Újságot, amely havonta két lapszámban 8, illetve 12 oldalon jelenik meg. A „helyi emberekről a helyi embereknek” szerkesztési elv mentén jeleníti meg Hajdúnánás közéleti, gazdasági hitéleti, oktatási, kulturális és sporteseményeit, folyamatosan bemutatva a helyi értékeket és hagyományokat.

 

 

Az NPC Kft. Hajdúnánás és a helyi értékek ismertségének növelése, idegenforgalmának élénkítése céljából a Magyar Turizmus Zrt. Névhasználati Kézikönyvének és a Névhasználati Szerződésnek megfelelő szakmai feltételek biztosításával Tourinform Irodát működtet. A Tourinform Iroda munkatársai a Magyar Turizmus Zrt. Névhasználati szerződésében rögzített kötelező szakmai feladatok ellátása mellett kezdeményező, koordináló szerepet vállalnak turisztikai szempontból jelentős helyi rendezvények, események szervezésében, megvalósításában és ezen események széleskörű propagálásában, turisztikai marketing tevékenységet végeznek (kiadványokat készítenek, részt vesznek a helyi, hazai és esetenként külföldi rendezvényeken).

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

 

eseménynaptár

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /naptar/naptar_beepulo.php on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.nanasholding.hu Port 80

hirdetések

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /holding/reklam_beepulo.php on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.nanasholding.hu Port 80

nánás pro cultura nonprofit kft

powered by Á.G.I.-CMS 1.17
admin